Menu

INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „COOL” DARIA KALINOWSKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „COOL” Daria Kalinowska siedzibą 05-123 Chotomów ul. Lipowa 10,Tel. 227726418;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu realizacji ustawowych zadań prowadzącego działalność gospodarczą , w tym między innymi:
  • sprzedaż towarów
  • sprzedaż usług

Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są: pracownicy działu handlowego, administracyjnego, serwisu oraz księgowości.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii i organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła: sprzedaż towarów lub usług.

 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 1) prawo żądania od Administratora:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
  3. niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzanie danych osobowych, 2) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 3) prawo do przenoszenia danych osobowych 4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań w związku z prowadzenie działalności gospodarczej.

 6. Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Danych Osobowych art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp.(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.